Auditimi i Sigurisë

Proçedurat e sigurimit të cilësisë të ICTS Albania janë përsëritës dhe multidisiplinare, duke siguruar klientëve shërbime shumë më të mirë në të gjithë fushat tona të veprimtarisë. Angazhimi ynë për cilësinë është demonstruar me krijimin vetë Produktit Kontrollit të Cilësisë tonë dhe të Departamentit të Trajnimit (PQCT). Edhe pse te menaxhuar nga qendra, PQCT punon në nivel lokal me secilin nga filialet tona për të siguruar që shërbimet tona të jenë në përputhje me legjislacionet e sigurisë kombëtare dhe standardet e njohura ndërkombëtarisht ISO.

Theks i veçantë është vendosur në operimin e një multi-shtresore dhe sistem gjithëpërfshirës të auditimit, në mënyrë që për të ruajtur informacione aktuale mbi efektivitetin, efikasitetin dhe përshtatshmërinë e të gjitha veprimeve tona.

Auditorët me përvojë të kompanisë sonë kryejnë vlerësimin e plotë të rrezikut vlerësimin e të gjitha proçeseve operative ditore të stafit të klientit dhe objektetet e tij, duke identifikuar dobësitë dhe mangësitë që mund të bëjnë ato të prekshme për sigurinë.

Me përfundimin e proçesit, konsumatori ka një analizë të plotë të të gjitha problemeve dhe nevojave të identifikuara në mënyrë që të jenë në gjendje për të marrë hapat e nevojshme për të siguruar funksionimin e duhur në të ardhmen.