Sistemet e Sigurisë

ICTS Albania ofron një shërbim të plotë të menaxhimit të projektit, nga konsultimi deri në planifikimin, projektimin dhe instalimin e sistemeve të sigurisë.

Shërbimet përfshijnë auditimin dhe shqyrtimet e çdo sistemi ekzistuese, ku një menaxher i dedikuar projekti do të jete ngarkuar me vlerësimin e aspekteve financiare, operacionale dhe kontraktuale te çdo projekti për të siguruar pajtueshmëri të plotë me kërkesat rregullatore dhe standardet e industrisë.

Nga fillimi në përfundimin, se duke bërë përmirësime të pajisjeve ekzistuese ose zbatimin e sistemeve të reja, ICTS Albania do të ndihmojë klientin për të maksimizuar përfitimet e duke optimizuar përdorimin e teknologjisë dhe infrastrukturës ekzistuese.