Sistemet e Menaxhimit të Sigurimit

Faqja e Menaxhimit të Shërbimeve (SMU) është një program gjithpërfshirës të menaxhimit të sigurisë software që lejon përkufizimin, planifikimin, regjistrimin dhe raportimin e aktiviteteve të sigurisë në një faqe dhe të incidenteve. Ajo është projektuar nga grupi ICTS, për të përmbushur kërkesat e industrisë.

SMU është plotësuar me një sistem të integruar patrulle te quajtur "Coyote". Kjo lejon për kapjen dhe shikimin e informacionit në kohë reale nëpërmjet një asistenti personal digjital (PDA) duke përdorur rrjete 4G dhe Wi-Fi.

Shërbimet publike SMU përfshijnë:

•        Konfigurimi - përfshin strukturën e faqes, pikat kritike dhe lejimin e përdoruesit

•        Planifikimi - takimet

•        Libri i Rregjistrit - mban rekorded e gjithë aktiviteteve ditore / javore / mujore

•        Incidentet - e dizenjuar për të hyrë në raportet e incidenteve

•        Burimet Njerëzore - Informacione për personelin duke përfshirë historikun e trajnimeve, vlerësimeve, drill dhe rregjistret e personelit

•        Grafikë dhe raporte - për proçesin e informacionit të regjistruar për të prodhuar Listat dhe Raportet.

•        KPI -Treguesit Kryesorë të Performancës