Akreditimi i Industrisë

Angazhimi ICTS Albania drejt cilësisë evidentohet përmes numrit të madh të certifikatave që mban në industrinë e sigurisë. ICTS është përgjegjëse për respektimin e legjislacionit dhe standardeve vendase.

Departamneti i Kontrollit te cilësisë dhe trajnimeve i ICTS Albania, është përgjegjës për të siguruar përputhshmërinë me autoritetet kombëtare dhe ndërkombëtare, të tilla si serite ISO.

ICTS Albania është certifikuar si për cilësinë e shërbimeve të saj si dhe për shëndetin dhe sigurinë e punonjësve të saj. Sot angazhimi i ICTS Albania për cilësinë tregohet nga posedimi i certifikatave të mëposhtëme:

• OHSAS 18001: 2007

• ISO 9001: 2008

Departamenti i Kontrollit të Cilësisë së shërbimit dhe të Trajnimit i ICTS Albania është përgjegjës për sigurimin e cilësisë së shërbimit të ICTS dhe jep udhëzime në çështjet që lidhen me cilësisë, konform ndaj procedurave, aplikimin e tyre si dhe kontrollin.