CADET

Cadet është një mjet  vlerësim i bazuar në kompjuter që mbështet në procesin e rekrutimit të stafit të sigurisë. Është relatvisht një mjet i ri i përdorur nga burimet njerëzore duke ndikuar në mënyrë drastike dhe duke ndryshuar procesin e rekrutimit të stafit.

Matja e aftësive të kandidatëve në role specifike duke përdorur karakteristika si grafike, tekste, numra. Cadet bën përputhshmërinë midis kandidatëve potencial me përshkrimin e punës.

Me një kompjuter standart dhe printer, Cadet mund të sjellë reduktime në kosto për procesin e rekrutimin dhe gjithashtu përmirësimin dhe mbajtjen e stafit në nivelet e kërkuara.

Ndërmjet kararkteristikave që CADET vlerëson janë :

  • Numërimi
  • zgjidhjen e problemeve
  • Diktimin e gabimeve dhe mospërputhjen
  • Saktësinë dhe shpejtësinë
  • Aftësinë për të analizuar dhe për të nxjerrë informacione
  • vëmendjen
  • Fleksibilitetin në të menduar
  • Aftësinë për të bërë diferencën midis informacionit të përshtatshëm dhe më pak të pershtatshem.