Quick Turn

Quick Turn është një zgjidhje inovative e dizenjuar (projektuar) për t’u siguruar linjave ajrore informacion në kohë reale  për performancën e furnizueseve të tyre.

PDA Personal Digital Assistant është një paisje që regjistron të dhënat për nisjet dhe mbërritjet nga avioni tek gjithë secili prej furnizuesve. Niveli i performancës së këtyre shërbimeve sic janë agjentët e ngarkim shkarkimit, kateringu, stafi i pastrimit, të regjistrohet dhe monitorohet. Të dhënat janë të disponueshme në kohë reale dhe informacioni i mbledhur nga PDA është i sinkronizuar me serverin.