Search

Language switch

Plani për Sigurinë

Monitorimi me kodin ISPS për:

 • Sigurinë e Portit
 • Zhvillimi i planit të sigurisë së portit
 • Implementimin e direktivave kombëtrë dhe ndërkombëtar mbi sigurinë detare
 • Kryerjen e sigurise në bazë të standarteve të ISO 9001:2008
 • Testimin e sigurisë
 • Integrimi i sistemit në përputhje me udhëzimet kombëtare dhe kodin ISPS (EC Regulation, ISPS Code)

Monitorimi i përputhshëmërise me ICAO / EU në lidhje me Aviacionin civil:

 • Studion  rrezikun
 • Kryen mbikqyrje në bazë të rregullave kombëtare dhe ndërkombëtare të Aviacionit Civil, kontrollon cilësinë dhe gadishmërinë

Plani për menaxhimin e emergjencave:

 • Zbatimi i planit të parashikuar
 • Implementimi i planit të evakuimit
 • Ushtrime stimulimi