Search

Language switch

Kontrolli për sistemin e cilësisë

  • Përputhja e të dhënave me proçedurat e sigurisë për secilin klient
  • Efikasiteti dhe efektiviteti i sigurisë dhe zbatimi i saj
  • Cilësia e sigurisë dhe menaxhimi i saj operativ
  • Cilësia e arsimimit të personelit të sigurisël