Search

Language switch

Auditi

Auditori i sigurisë shqyrton nëse një kompani është në përputhje me rregullat dhe proçedurat në lidhje me sigurinë (Regullatoret , National Legijislacionin Kombetar) dhe tregon pikat që duhen vlerësuar më tej.

Auditorët në kompaninë tonë kanë një përvojë të gjatë dhe kryejnë analiza të plota dhe të përditshme të personelit, klientit dhe gjithë objekteve, për të identifikuar veprime apo sjellje që mund të cënojnë sigurinë.