Formë Aplikimi për Punë

 


 

Required *


Të Përgjithshme

Kalendari

Kalendari

Kalendari

Kalendari

Kalendari


Edukimi

Kalendari

Kalendari

Kalendari

Kalendari


Referenca

Informacioni i dhënë në këtë formë aplikimi është korrekt, i saktë dhe i plotë. Jam në dijeni se çdo pohim fals apo i lënë jashtë më vë në rrezik veprimi disiplinor apo ndjekje kriminale. Autorizoj kompaninë të kontaktojnë agjencitë shtetërore, punëdhënësit e mëparshëm, dhe referuesit personalë për verifikim të dosjes sime, dhe të ruajnë informacion në lidhje me aplikimin tim dhe punësimit në të ardhmen, në përputhje me ligjet aktuale.